Εορτασμός-2016 της 25ης Μαρτίου

Το 1ο ΕΠΑΛ γιόρ­τα­σε την Ε­θνι­κή Γιορ­τή της 2­5ης Μαρ­τί­ου 1821, α­πο­νέ­μο­ντας φό­ρο τι­μής στους Ή­ρω­ες του Γέ­νους.

Εορτασμός-2015 της επετείου του Πολυτεχνείου

Εκ­δη­λώ­σεις για τον ε­ορ­τα­σμό της ε­πε­τεί­ου του Πο­λυ­τε­χνεί­ου, οι ο­ποί­ες πραγ­μα­το­ποιή­θη­καν την Τρί­τη 17 Νο­εμ­βρί­ου 2015.

Εορτασμός-2015 της 28ης Οκτωβρίου

Το 1ο ΕΠΑΛ Λα­μί­ας γιόρ­τα­σε την Τρί­τη 27-10-2015 το η­ρω­ι­κό Έ­πος του '40 α­πο­δί­δο­ντας φό­ρο τι­μής στα θύ­μα­τα της κα­το­χής και της α­ντί­στα­σης.

Εορτασμός-2015 της 25ης Μαρτίου

Το 1ο ΕΠΑΛ γιόρ­τα­σε την Ε­θνι­κή Γιορ­τή της 2­5ης Μαρ­τί­ου 1821, α­πο­νέ­μο­ντας φό­ρο τι­μής στους Ή­ρω­ες του Γέ­νους.