Η Νέα Δομή του Επαγγελματικού Λυκείου 2014 καθορίζεται στον Νόμο 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ τ.Α 193 17-9-2013.

Νέο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο 2014

Το Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο, υπό την προϋπόθεση να έχει Απολυτήριο Γυμνασίου.


Κύκλοι Σπουδών

Τα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (Ημερήσια ΕΠΑΛ) προσφέρουν 2 κύκλους Σπουδών:

Α) Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών

Λειτουργούν οι Τάξεις Α, Β και Γ με διάρκεια 3 χρόνια. Οι προαγόμενοι από την Α Τάξη του Ημερήσιου ΕΠΑΛ δικαιούνται να εγγραφούν στην Β Τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ.

Β) Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών (Τάξη Μαθητείας)

Η Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετική και αποτελεί την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Εγγράφονται σε αυτή οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ.

Εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του ΟΑΕΔ και έχει διάρκεια 1 έτος. Πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας (μαθητεία με εκπαίδευση) και στο σχολείο (μάθημα ειδικότητας και προπαρασκευαστικά μαθήματα πιστοποίησης.


Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες

Οι Κύκλοι Σπουδών των Ημερησίων ΕΠΑΛ διακρίνονται σε Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες:

#   Τομείς Ειδικότητες
1 Τεχνολογικών Εφαρμογών Πληροφορικής ? Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
? Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
? Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Μηχανολογίας ? Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
? Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
? Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
? Τεχνικός Οχημάτων
? Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ? Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
? Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
? Τεχνικός Αυτοματισμού
Δομικών Έργων ? Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ? Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
? Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης
2 Διοίκησης και Οικονομίας Διοίκησης και Οικονομίας ? Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
? Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
? Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
? Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
3 Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ? Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
? Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
? Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
? Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
? Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
? Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
4 Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Πλοιάρχων ? Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Μηχανικών ? Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

 

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΟΠΠΕΠ